Prihlásenie
 • VESMÍRNE EXPEDÍCIE - dotkni sa hviezd a  pozri sa na Zem z hora

  VESMÍRNE EXPEDÍCIE

  dotkni sa hviezd a pozri sa na Zem z hora

 • VZDELÁVANIE A TEAMBUILDING- Zažite sami seba, lepšie sa spoznajte a vybudujte skvelý tím

  VZDELÁVANIE A TEAMBUILDING

  Zažite sami seba, lepšie sa spoznajte a vybudujte skvelý tím

 • ORGANIZOVANIE MEDZINÁRODNÝCH PODUJATÍ- Diplomaticky, strategicky za úspechom v obchode

  ORGANIZOVANIE MEDZINÁRODNÝCH PODUJATÍ

  Diplomaticky, strategicky za úspechom v obchode

 • CESTOVNÁ AGENTÚRA- Svet je Váš v našom podaní ...

  CESTOVNÁ AGENTÚRA

  Svet je Váš v našom podaní ...

 • TLMOČENIE A PREKLADY - Skúsenosť a profesionalita

  TLMOČENIE A PREKLADY

  Skúsenosť a profesionalita

Barbette Affairs na výstave ITF Slovakiatour 2014Barbette Affairs na výstave ITF Slovakiatour 2014

CA Barbette Affairs sa v dňoch 29.1-2.2.2014 zúčastnila na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2014 v Bratislave. Ďakujeme našim klientom, ktorí nás navštívili. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami na budúci rok.

Archív aktualít


banner

SACKAPoistovňa Union


AirBerlinRAI

 

Ochrana osobných údajov


Ochrana súkromia je veľmi dôležitá, a preto sa snažíme o čo najväčšiu ochranu Vašich údajov.

Dôvod, pre ktorý Vás chceme bližšie informovať o spracúvaní osobných údajov, je nasledujúci:

Dňa 25.05.2018 sa stáva účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“), ktoré stanovuje nové pravidlá spracúvania osobných údajov spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie. Z toho dôvodu Vás v súlade s článkom 13 GDPR informujeme o tom, čo sa bude diať s Vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe Vášho záujmu o naše služby/aktivity poskytli a aké sú Vaše práva spojené s ochranou Vašich osobných údajov.

 

Hlavným cieľom spracúvania Vašich osobných údajov  je vypracovanie Vami požadovanej cenovej ponuky, pre uzatvorenie prípadnej zmluvy, poskytnutie služby, členstvo vo VIP klube a tiež poskytnutie možnosti odoberať informácie o novinkách Barbette Affairs, s.r.o.

Nižšie uvádzame informácie, ktoré Vám priblížia, čo sa deje s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúva Barbette Affairs, s.r.o. , so sídlom Vysokoškolákov 41, 010 08  Žilina, Slovenská republika, zastúpené štatutárnym zástupcom PhDr. Mariánom Kolenčíkom , PhD., ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

 

2. Aké osobné údaje sú predmetom spracúvania?

Predmetom spracúvania sú osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme Vás mohli na základe Vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať. Konkrétne sú predmetom spracúvania nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko a e- mailová adresa.

Návšteva našej internetovej stránky znamená, že z Vášho prehliadača sa na náš server prenášajú dáta, ktoré nám umožňujú optimalizovať našu činnosť a zlepšiť Vašu skúsenosť s internetovými stránkami a aplikáciami. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú u nás. Tieto dáta nespracúvame tak, aby mohli byť priradené ku konkrétnej osobe.

Tieto dáta môžu zahŕňať najmä nasledujúce údaje:

IP adresu návštevníka

dátum a čas jeho návštevy

referenčnú URL (webovú stránku, z ktorej návštevník prišiel)

podstránky navštívené na našej webovej stránke

informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)

 

Využívame tiež cookies, aby bola Vaša návšteva našej internetovej stránky čo najpohodlnejšia. Rozličné typy cookies majú rôzne funkcie. Niektoré slúžia na to, aby Vám umožnili prehliadanie stránky a zobrazenie určitých jej funkcií. Iné nás informujú o spôsobe Vášho prehliadania, napríklad keď máte problém nájsť čo hľadáte, takže vďaka nim môžeme našu internetovú stránku zlepšovať a zaistiť, aby bola Vaša nasledujúca návšteva čo najefektívnejšia.

 

3. Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje získavame priamo od Vás na základe Vášho súhlasu s ich spracúvaním alebo na účel uzavretia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 

4. Na aké účely sú spracúvané Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané len na účel uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov, ktorým je vypracovanie Vami požadovanej cenovej ponuky, pre uzatvorenie prípadnej zmluvy, poskytnutie služby, členstvo vo VIP klube a tiež poskytnutie možnosti odoberať informácie o novinkách Barbette Affairs, s.r.o.

 

5. Počas akej doby budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať na vyššie uvedené účely len na nevyhnutnú dobu.

V prípade, že ste nám poskytli svoje osobné údaje za účelom členstva vo VIP klube alebo odberu noviniek, spracúvame Vaše osobné údaje do dňa odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Ak sme s Vami uzatvorili zmluvu o poskytnutí služieb, Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvy a po jej zániku do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy, najmenej však 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

 

6. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

 

Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít a ich ochranu považujeme za dôležitú súčasť našej činnosti. Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

a) Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov- Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie cezhraničnom prenose alebo o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

b) Právo na prístup k osobným údajom- Máte právo na potvrdenie skutočnosti, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte tiež právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

c) Právo na opravu– V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame.

 

d) Právo na výmaz– Právo na výmaz znamená, že máte právo „byť zabudnutý“. V niektorých prípadoch stanovených GDPR (napr. ak podľa Vášho názoru už nie je potrebné, aby sme naďalej spracúvali Vaše osobné údaje) máme povinnosť na základe Vašej žiadosti vymazať Vaše osobné údaje.

 

e) Právo na obmedzenie spracovania- Toto právo si môžete uplatniť v prípade, ak si želáte, aby sme spracovali Vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje blokovať.

 

f) Právo na prenosnosť údajov– Uplatnenie práva na prenosnosť údajov prichádza do úvahy v prípadoch, ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti. V takom prípade odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

g) Právo uplatniť námietku- Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu.

 

h) Právo podať sťažnosť– V prípade, že by si sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaním, týmto orgánom je Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

 

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v čl. 15- 21 GDPR. Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi voči našej spoločnosti prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese nášho sídla alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovej adrese  V prípade, že by ste chceli uplatniť svoje práva osobne, môžeme Vám uplatnenie Vašich práv umožniť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

 

7. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

 

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov našich klientov.

 

8. Ako môžete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

V prípade, že sa rozhodnete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese sídla našej spoločnosti na e-mailovej adrese  V odvolaní uveďte Vaše meno a priezvisko.

 

9. Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území členských štátov Európskej únie a ich prenos sa uskutočňuje iba v rámci členských štátov Európskej únie.

 

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese